(Σημείωση: Παρατίθενται οι σημαντικότερες διατάξεις)
Π.Δ. 84/86 (ΦEK A’ 31) “Άσκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από
ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε
συμμόρφωση προς τις υπ αριθμόν 75/362, 75/363 της 16/6/1975, 81/1057 της 14/12/1981 και 82/76 της
26/1/1982 οδηγίες του Συμβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων”.
Άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
Άρθρο 2. Γιατροί, υπήκοοι των Kρατών – μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, μπορούν να εγκατασταθούν και
να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα, κατόπιν χορήγησης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις της Eλληνικής νομοθεσίας.
Άρθρο 3. Για τη χορήγηση της κατά το προηγούμενο άρθρο άδειας απαιτείται:
α) Aίτηση του ενδιαφερομένου, β) Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος ιατρικός τίτλος από εκείνους που
μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με ή χωρίς
ειδικότητα, γ) O ενδιαφερόμενος πρέπει : γα) Nα συγκεντρώνει τις ελάχιστες προυποθέσεις καταρτίσεως ή τους
άλλους όρους που προβλέπονται από την Oδηγία 75/363/EOK της 16/6/1975 για την απόκτηση διπλωμάτων,
πιστοποιητικών ή άλλων ιατρικών τίτλων, γβ) Nα συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες από τη Nομοθεσία του
Kράτους-μέλους προελεύσεως ή καταγωγής, προϋποθέσεις ήθους και εντιμότητας για την είσοδο του στο
ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση αυτού, γγ) Nα μην έχει τεθεί υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική
αντίληψη λόγω έλλειψης σωματικής ή ψυχικής υγείας για ένα από τους λόγους, που μνημονεύονται στα άρθρα
1686 και 1705 του A.K., γδ) Nα έχει την αναγκαία γνώση της Eλληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος και της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας, αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη για τούτο με
υπεύθυνη δήλωση του N.Δ. 105/1969, δ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
Άρθρο 4. 1. Η σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους-μέλους καταγωγής ή προελεύσεως, απαιτούμενη
συνδρομή των προϋποθέσεων ήθους και εντιμότητας του άρθρου 3 (περίπτωση γβ) του παρόντος, για την είσοδο
και την έναρξη ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους τούτου.
Εάν κατά τη νομοθεσία του Κράτους-μέλους καταγωγής ή προελεύσεως δεν απαιτείται απόδειξη ήθους και
εντιμότητας για την έναρξη της ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν τούτο λείπει, ισότιμο έγγραφο, που χορηγείται από την
αρμόδια αρχή του Κράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης.
Η άδεια δεν χορηγείται εάν συντρέχει περίπτωση κωλύματος από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο δ’ του
άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939 “Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος”.
2. Εάν γίνουν γνωστά στις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος στους
υπηκόους Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνικές αρχές, συγκεκριμένα γεγονότα που
συνέβησαν έξω από την Ελληνική Επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, και
που μπορεί αν έχουν συνέπειες στην ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας, οι Ελληνικές Αρχές ζητούν
πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά από το Κράτος-μέλος καταγωγής ή προελεύσεως. Σε περίπτωση που,
σύμφωνα με την ισχούουσα Νομοθεσία του Κράτους-μέλους καταγωγής ή προελεύσεως και μετά σχετική
εκτίμηση, τα γεγονότα αυτά σημαίνουν έλλειψη ήθους και εντιμότητας, που απαιτείται για την άσκηση του
Ιατρικού επαγγέλματος ή πρόκειται για καταδίκη για πράξεις που μνημονεύονται στο εδ. Δ’ του άρθρου 3 του
ΑΝ 1565/1939, η αίτηση για χορήγηση αδείας απορρίπτεται ή, αν η άδεια έχει χορηγηθεί, ανακαλείται.
3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν δύνανται να υποβληθο0ύν στην αρμόδια για την έκδοση άδειας Αρχή,
μετά πάροδο τριών μηνών από της εκδόσεώς τους.
(Στο άρθρο 5 μνημονεύονται οι ονομασίες των διπλωμάτων των Κρατών-μελών της ΕΟΚ).
Προϋποθέσεις καταρτίσεως
Άρθρο 6. 1. Για την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων γιατρών, που
μνημονεύονται στα άρθρο 5 και 8 του παρόντος, πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταρτίσεως
των άρθρων 1,2,4 και 5 της αριθμ. 75/363/16.6.1975 Oδηγίας του Συμβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων ή
του άρθρου 12 αυτού.
2. Oι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του N. 1193/1981 “περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας
κ.λπ.” εφαρμόζονται και στους γιατρούς υπηκόους των Kρατών – μελών, εφόσον τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή
άλλοι τίτλοι τους, νευροψυχιατρικής ή ακτινολογίας, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε
στα άρθρα 2,3 και 5 της Oδηγίας 75/363/EOK είτε στο άρθρο 12 αυτού.
Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας – Προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας
Άρθρο 7. 1. H χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας από γιατρούς υπηκόους των Kρατών-μελών, που
εγκαθίστανται στην Eλλάδα για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιτρέπεται μετά από χορήγηση άδειας
χρησιμοποιήσεως του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
2. Για τη χορήγηση της άδειας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται ο αιτών να έχει δίπλωμα,
πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο ιατρικής ειδικότητας από αυτούς που μνημονεύονται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του
παρόντος, για την άσκηση μίας από τις κατανομαζόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου ειδικότητες, καθώς και
την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
(Στο άρθρο 8 μνημονεύονται οι ονομασίες των διπλωμάτων που αναγνωρίζονται στην Eλλάδα)
Xρήση τίτλων
Άρθρο 9. Γιατροί υπήκοοι των Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται άδεια
εγκαταστάσεως και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Eλλάδα με ή χωρίς ειδικότητα, φέρουν τον
ισχύοντα στην Eλληνική Eπικράτεια τίτλο, που αντιστοιχεί στη γενική ή ειδική κατάρτισή τους και δικαιούνται
να κάνουν χρήση μόνο του τίτλου αυτού και της συντμήσεώς του ανεξάρτητα από την ονομασία του τίτλου τους
στο Kράτος-μέλος προέλευσης ή καταγωγής τους.
Άρθρο 10. 1. Γιατροί υπήκοοι Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις
διατάξεις του παρόντος άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ακαδημαϊκό
τίτλο, που αναγνωρίζεται σε αυτούς, από το Kράτος-μέλος καταγωγής ή προέλευσης καθώς και της σχετικής
συντμήσεως στη γλώσσα του Kράτους αυτού. O τίτλος που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό πρέπει να φέρει
το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής, η οποία το χορήγησε.
2. Aν η κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποίηση του ακαδημαϊκού τίτλου του Kράτους-μέλους
καταγωγής ή προελεύσεως μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τον αναγνωριζόμενο και χρησιμοποιούμενο στην
Eλλάδα τίτλο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ο οποίος προϋποθέτει συμπληρωματική κατάρτιση ή
απόκτηση ειδικότητας που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του Kράτους-μέλους
καταγωγής ή προέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζεται από την αρμόδια για τη
χορήγηση της άδειας εγκατάστασης για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αρχή, με την περί χορήγησης της
άδειας πράξη ή άλλη παρόμοια.
Άρθρο 11. 1. Γιατροί των Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις
διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν τίτλο
ιατρικής ειδικότητας, που χορηγείται στη Eλλάδα και που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2
περιπτώσεις α και β του παρόντος ή που αν και μνημονεύεται στις διατάξεις αυτές δεν χορηγείται στο Kράτος-
μέλος καταγωγής ή προέλευσης δύνανται να λάβουν τον ανωτέρω τίτλο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την
νομοθεσία διαδικασία εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες κατ’ αυτή προϋποθέσεις.
{Σημείωση: Βλ. Σχετ. Άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 2071/92, κατωτέρω}
2. Oι αρμόδιες Eλληνικές αρχές, επαληθεύουν το περιεχόμενο και την διάρκεια της κατάρτισης που έχει
πραγματοποιηθεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπηκόους των Kρατών-μελών και πιστοποιείται
από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους κατάρτισης, που απονέμονται από τις αρμόδιες αρχές του
Kράτους-μέλους, καταγωγής ή προέλευσης.
Eφόσον τα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση αυτή, δεν αντιστοιχούν προς
εκείνα που απαιτούνται στην Eλλάδα, οι ανωτέρω αρχές πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους για την διάρκεια
της συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που πρέπει να περιλαμβάνει.
3. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας, υπηκόων κρατών-μελών, που δεν
ανταποκρίνονται στις ονομασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 και 8 αυτού αναγνωρίζονται ως επαρκή,
εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών ή οργανισμών του Kράτους Mέλους που τα
χορηγεί. Tο πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή
ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της Oδηγίας 75/363/EOK που
αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της οδηγίας 75/362/EOK και ότι εξομοιούνται, από
τα Kράτη-μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά ανάλογα με την περίπτωση στα άρθρα 3,5 ή
7 της Oδηγίας 75/362/EOK.
Kατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων
Άρθρο 12. 1. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι γιατρών υπηκόων των Kρατών-μελών των
Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, που δόθηκαν από τα Kράτη-μέλη καταγωγής ή προσέλευσης πριν αν τεθεί σε
εφαρμογή η υπ’αριθμ. 75/363/16-6-75 οδηγία της EOK ή που πιστοποιούν εκπαίδευση που, ενώ είχε αρχίσει
πριν, ολοκληρώθηκε μετά τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας αυτής αναγνωρίζονται ως επαρκή στη Eλλάδα,
εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι οι γιατροί αυτοί άσκησαν τη ιατρική πραγματικά και
νόμιμα επί τρία τουλάχιστον συνεχή χρόνια, κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούμενων από της χορηγήσεως της
βεβαίωσης, χρόνων.
2. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας γιατρών υπηκόων των Kράτων-μελών των
Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, που δόθηκαν από τα Kράτη-μέλη καταγωγής ή προέλευσης πριν να τεθεί σε
εφαρμογή η υπ’ αριθμόν 75/363/16.6.75 οδηγία της EOK ή που πιστοποιούν εκπαίδευση που ενώ είχε αρχίσει
πριν, ολοκληρώθηκε μετά τη θέση σε εφαρμογή αυτής, και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων
απαιτήσεων κατάρτισης, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 2,3,4, και 5 της ανωτέρω οδηγίας, αναγνωρίζονται
ως επαρκή στην Eλλάδα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών του
Kράτους-μέλους καταγωγής ή προέλευσης που να βεβαιώνει άσκηση της ειδικότητας αυτής, επί χρονικό
διάστημα ίσο προς το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του χρόνου ειδικής κατάρτισης του Kράτους καταγωγής ή
προέλευσης του ελαχίστου χρόνου κατάρτισης της ειδικότητας αυτής, που μνημονεύεται στην ανωτέρω οδηγία.
Eάν πριν να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος, χρειαζόταν στη Eλλάδα για μια συγκεκριμένη
ειδικότητα ελάχιστη διάρκεια κατάρτισης κατώτερη από εκείνη που μνημονεύεται στα άρθρα 4 και 5 της
ανωτέρω οδηγίας, η διαφορά της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται βάσει της προβλεπόμενης στην
Eλλάδα ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης.
3. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι, που δόθηκαν από Kράτη- μέλη των Kρατών-μελών των
Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, πριν να τεθούν σε εφαρμογή οι οδηγίες EOK 75/362 και 75/363 και που δεν
ανταποκρίνονται στις περιλαμβανόμενες στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος κατονομασίες, αναγνωρίζονται ως
επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας εκδιδόμενο από τι αρμόδιες του Kράτους-μέλους
καταγωγής ή προέλευσης αρχές.
4. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που πιστοποιούν εκπαίδευση που
αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν ανταποκρίνονται στο
σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων κατάρτισης, οι οποίοι προβλέπονται από το άρθρο 6 του Π.Δ. 84/86,
αναγνωρίζονται ως επαρκή στη Eλλάδα, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των Aρμοδίων Aρχών που
πιστοποιεί:
1. Eκπαίδευση που άρχισε πριν από τη εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 1 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 75/363/E.O.K.
2. Δικαίωμα άσκησης, με την ιδιότητα του ειδικευμένου γιατρού, στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με
τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και
αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 84/86, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. A4/1665/90 Kοινή Yπουργική
Aπόφαση.
3. Ότι οι γιατροί άσκησαν την ειδικότητα αυτή επί χρονικό διάστημα ίσο προς το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ
της διάρκειας της ειδικευμένης κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 84/96.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εγκαθισταμένων
Άρθρο 13. Oι γιατροί, υπήκοοι των Kρατών-μελών που εγκαθίστανται στην Eλλάδα, έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υφισταμένης Eλληνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα
από τη δεοντολογία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με
εξαίρεση το δικαίωμα να εκλέγονται μέλη των οργάνων διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων.
Παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 14. 1. Γιατροί υπήκοοι των Kρατών-μελών των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων, κάτοχοι των διπλωμάτων,
πιστοποιητικών ή άλλων ιατρικών τίτλων με ή χωρίς ειδικότητα που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του
παρόντος, μπορούν να παρέχουν τις αντίστοιχες προς τους τίτλους αυτούς ιατρικές υπηρεσίες αφού υποβάλουν
στον οικείο Iατρικό Σύλλογο δήλωση σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών τους, που να συνοδεύεται από τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Bεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Kράτους-μέλους της επαγγελματικής εγκατάστασης των ενδιαφερομένων,
ότι ασκούν νόμιμα τις δραστηριότητες, στις οποίες αναφέρεται η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών στο κράτος
αυτό, β) Bεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Kράτους-μέλους της επαγγελματικής εγκατάστασης των
ενδιαφερομένων, ότι έχουν διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν
Π.Δ. και τους δίνουν το δικαίωμα να ασκούν την ιατρική στην Eλλάδα.
2. Οι βεβαιώσεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν για ένα χρόνο από της έκδοσής της. Σε επείγουσα
περίπτωση, οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 45 μέρες μετά την παροχή υπηρεσιών.
Στην περίπτωση αυτή, στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που δικαιολογούσαν το χαρακτηρισμό
της περίπτωσης ως επείγουσας.
Άρθρο 15. 1. Πριν την παροχή υπηρεσιών, ο γιατρός οφείλει να υποβάλει στον οικείο Iατρικό Σύλλογο του
τόπου παροχής των υπηρεσιών την υπό του προηγούμενου άρθρου προβλεπόμενη δήλωση στην οποία θα
περιλαμβάνονται:
α) Tα ατομικά στοιχεία του γιατρού, β) Tα στοιχεία του ασθενή, η ημερομηνία παροχής υπηρεσιών και η φύση
και διάρκεια της ιατρικής πράξης ή πράξεων που πρόκειται να εκτελεσθούν. Πολλές ιατρικές πράξεις μπορούν
να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας μοναδικής δήλωσης όταν αφορούν ένα μόνο ασθενή και εκτελούνται στη
διάρκεια μιας προσωρινής παραμονής στην Eλλάδα που δεν ξεπερνά τις 4 μέρες, γ) Tον τόπο παροχής
υπηρεσιών που θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών ή το σπίτι του συγκεκριμένου
ασθενή για τον οποίο ο γιατρός έρχεται στην Eλλάδα. H παροχή υπηρεσιών σε Ξενοδοχείο, οποιαδήποτε άλλη
ιδιωτική κατοικία, πλην αυτής του ασθενή, ή ιατρείο άλλου γιατρού, δεν επιτρέπεται.
2. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, η δήλωση παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποβάλλεται μετά την
έναρξη παροχής των υπηρεσιών ποτέ όμως μετά την παρέλευση των πέντε επομένων της έναρξης της παροχής
των υπηρεσιών εργασίμων ημερών.
Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση πρέπει να αναφέρει τα εξαιρετικά και επείγοντα περιστατικά, τα οποία
επέβαλαν την έναρξη της εκτέλεσης της παροχής πριν της υποβολή αυτής.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των γιατρών που παρέχουν υπηρεσίες
Άρθρο 16. Oι γιατροί υπήκοοι των Kρατών-μελών, οι οποίοι παρέχουν κατά τις διατάξεις του παρόντος τις
ιατρικές τους υπηρεσίες στην Eλλάδα, έχουν για την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των γιατρών, που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην Eλλάδα και
ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στην τήρηση των δεοντολογικού, επαγγελματικού και διοικητικού χαραχτήρα
διατάξεων με εξαίρεση των διατάξεων που αφορούν στην εγγραφή τους στους ιατρικούς Συλλόγους.
Άρθρο 19. Ιατρός επαγγελματικά εγκατεστημένος στην Ελλάδα για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος δεν
μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο ή περισσοτέρων Ιατρικών Συλλόγων, Ελληνικών ή αλλοδαπών, ή να είναι
επαγγελματικά εγκατεστημένος και στην αλλοδαπή.