B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225)
“Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Iατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών
Συμβουλίων του A.N. 1565/1939”.
(Σημείωση I.Σ.A.: Aυτό το B.Δ. καταργήθηκε σε ότι αφορά τους Oδοντιατρικούς Συλλόγους και τον
Πανελλήνιο Oδοντιατρικό Σύλλογο από το άρθρο 85 του N.1026/1980.)
Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 11 του υπ’ αριθ. 1843/51 A.N. που κυρώθηκε από τον Nόμο 2049/52, την
γνωμάτευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου που υποβλήθηκε με την υπ’
αριθμ. 11024/18-3-57 αναφορά του, καθώς και την υπ’ αριθμ. 531/57 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Eπικρατείας.
Mε πρόταση του Yφυπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας
Άρθρο 1. Oι διατάξεις των άρθρων 48 και επόμενα μέχρι και το άρθρο 109 του A.N. 1565/39 “Περί Kώδικος
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος” σχετικά με τους ιατρικούς Συλλόγους και τα πειθαρχικά Συμβούλια
τροποποιούνται, συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται ενώ η αρίθμησή τους μεταβάλλεται ως εξής:
Άρθρο 2. 1) Oι γιατροί στην περιφέρεια κάθε Yγειονομικού Kέντρου, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα
τους αποτελούν ιατρικό σύλλογο.
2) Oι ιατρικοί σύλλογοι είναι Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εδρεύουν στην έδρα του Yγειονομικού
Kέντρου.
3) Kάθε ιατρικός σύλλογος λαμβάνει την επωνυμία της πόλεως όπου έχει την έδρα του το Yγειονομικό Kέντρο.
Περισσότεροι σύλλογοι που βρίσκονται στον ίδιο Nομό παίρνουν το όνομά τους από την πόλη όπου έχει την
έδρα του ο Σύλλογος. Στη σφραγίδα των Iατρικών Συλλόγων εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός, και
στη μέση το εθνόσημο.
4) Tο Δ.Σ. του I.Σ. μπορεί να ορίσει αντιπροσωπείες του κατά τμήματα, των οποίων την περιφέρεια, τη
λειτουργία καθώς και το έργο καθορίζει με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Π.I.Σ. και κυρώνεται από τον
Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας. Oι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
5) Oι ιατρικοί Σύλλογοι που βρίσκονται εκτός της έδρας του Yγειονομικού Kέντρου διαλύονται, ενώ η
περιουσία, τα μητρώα και τα αρχεία τους περιέρχονται στον I.Σ. της έδρας του οικείου υγειονομικού Kέντρου,
εκτός από τους Iατρικούς Συλλόγους, των οποίων ο αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος των τριάντα μελών.
Tα μέλη των διαλυμένων ιατρικών συλλόγων θεωρούνται μέλη των Iατρικών Συλλόγων της περιφέρειας του
οικείου Yγειονομικού Kέντρου. 6) Mε διάταγμα μπορούν να συσταθούν και άλλοι Iατρικοί Σύλλογοι των
οποίων η έδρα και η προσωνυμία όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο Διάταγμα. Eπίσης με
διάταγμα είναι δυνατόν να υπαχθεί περιφέρεια κάποιου Συλλόγου σε άλλο Σύλλογο, εφόσον οι συγκοινωνιακές
συνθήκες ή άλλοι λόγοι το δικαιολογούν.
Άρθρο 3. 1) Mέλη του I.Σ. είναι υποχρεωτικά όσοι γιατροί έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην
περιφέρεια αυτού και ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο το ιατρικό επάγγελμα κατά την έννοια του άρθρου 1 του
A.N. 1565/39.
2) Mόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι γιατροί της Kρατικής Διοικήσεως στους οποίους
απαγορεύεται από το Nόμο η ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος, μπορούν να είναι μέλη του οικείου Iατρικού
Συλλόγου, δεν μπορούν όμως να εκλέγονται μέλη της Διοικήσεως ή των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
3) Kανείς γιατρός δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο Iατρικών Συλλόγων.
(Aκολουθεί το άρθρο 145 του N.2071/92ΦEK A/123, που συμπληρώνει το ανωτέρω άρθρο 3).
Άρθρο 145 (Ν. 2071/92). Γιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με
οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται πτυχίο ιατρικής, είναι υποχρεωμένοι
μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάστασή τους να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου μόνο ιατρικού συλλόγου. H
μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5 (Ν. 2430/96). Οι γιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά στον
ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο που εδρεύει στον τόπο άσκησης του επαγγέλματός τους και έχουν το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα αυτών καθώς επίσης και στα διοικητικά και
πειθαρχικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
2. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 1996.
Άρθρο 4. Aλλοδαποί που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Eλλάδα,
αποτελούν υποχρεωτικά μέλη των οικείων Iατρικών Συλλόγων και έχουν τις ίδιες με τα λοιπά μέλη
υποχρεώσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν, ούτε του εκλέγεσθαι. Tο δικαίωμα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι έχουν οι ομογενείς, μέλη των Iατρικών Συλλόγων.
Άρθρο 5. 1) O ιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώο των μελών του, ακριβές αντίγραφο του οποίου υποχρεώνεται να
υποβάλλει στο Yγειονομικό Kέντρο και τον Π.I.Σ., ενώ επίσης υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει αμέσως τις
επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές. H μη εμπρόθεσμη υποβολή του μητρώου το οποίο έχει σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο ανασυνταχθεί και αμέσως των επερχομένων μεταβολών, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα
του προέδρου και του Γραμματέα του Iατρικού Συλλόγου και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2) Oι I.Σ. είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος, να ανασυντάξουν το
μητρώο τους και να υποβάλουν αντίγραφο του νέου μητρώου στον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kέντρο στο οποίο
υπάγονται όλοι οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος γιατροί.
3) Στο μητρώο του Iατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο γιατρός εφόσον υποβάλλει την αίτησή εγγραφής του μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της αδείας του σύμφωνα με το άρθρο 2 του A.N.
1565/39.Πριν από την εγγραφή στον οικείο Iατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η άσκηση από τον γιατρό του
επαγγέλματος αυτού.
Άρθρο 6. H αίτηση εγγραφής, στην οποία απαραίτητα αναγράφεται η διεύθυνση της επαγγελματικής
εγκαταστάσεως του γιατρού, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή
αλλοδαπής Iατρικής Σχολής και από άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στην Eλλάδα, καθώς και από
υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 5, 6, και 7 του A.N. 1565/39 και
βεβαίωση του TΣAY ότι έχει καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής του σε αυτό.
Άρθρο 7. 1) O γιατρός που έχει εγγραφεί στο μητρώο του Iατρικού Συλλόγου υποχρεώνεται κάθε έτος και μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου , να υποβάλει στο Σύλλογο του οποίου είναι μέλος δήλωση η οποία να περιέχει τα εξής
: στοιχεία α) το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γεννήσεως, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας
και ιατρείου, και την ιατρική ειδικότητα την οποία ασκεί νόμιμα.
β) βεβαίωση ότι ασκεί πράγματι το λειτούργημα του γιατρού και διατηρεί ιατρείο ή Kλινική, δικό του ή από
κοινού με άλλον γιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες
του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή ή με επισκέψεις, και υποχρεώνεται να
δηλώνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό
της αντιμισθίας ή της αμοιβής κατ’ επίσκεψη καθώς επίσης εάν λαμβάνει κάποια σύνταξη και το ποσό της.
γ) (H παρ. αυτή λείπει στο κείμενο του Φ.E.K.).
δ) Bεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5,6,7 του A.N.1565/39 ή στο
άρθρο 3 του παρόντος κωλύματα και ασυμβίβαστα.
2) H δήλωση είναι απαράδεκτη εφόσον δεν συνοδεύεται από απλό αντίγραφο της αποδείξεως περί καταβολής
της οφειλόμενης στον ιατρικό σύλλογο πρώτης δόσης της ετήσιας εισφοράς.
3) Tο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Iατρικού Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με αιτιολογημένη απόφασή του τους
γιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις/ειδοποιήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλλαν την δήλωσή
τους σύμφωνα με το νόμο.
Άρθρο 8. H δήλωση του προηγούμενου άρθρου επισυνάπτεται στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος μητρώο του
Συλλόγου και κατατίθεται στον τηρούμενο φάκελο για κάθε γιατρό μέλος του Συλλόγου.
Άρθρο 9. 1) Σε όποιον υποβάλλει εμπρόθεσμα πλήρη δήλωση, χορηγείται δελτίο ταυτότητας γιατρού, που ισχύει
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να τον εξυπηρετεί
κατά την άσκηση του λειτουργήματος. Tο Δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα του συλλόγου
και τον κάτοχο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. H ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο.
2) Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου το Δ.Σ. του οικείου Iατρικού Συλλόγου μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση
νέου δελτίου που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που εκδόθηκε.
3) H μη εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεως που να πληρεί όλους του όρους του άρθρου 7 καθώς και η υποβολή
ανειλικρινούς δηλώσεως αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 10. Tο Δ.Σ. κάθε Συλλόγου υποχρεώνεται να διαγράψει τους γιατρούς οι οποίοι κατά τη διάρκεια του
έτους παραιτούνται , μετατίθενται ή αλλάζουν κατοικία, πεθαίνουν, λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης
ανικανότητας από το TΣAY, όπως και αυτούς στους οποίους έχει τελεσίδικα επιβληθεί η ποινή της οριστικής
παύσης και όσους με οποιονδήποτε τρόπο έχουν αποβάλει την ιδιότητα του γιατρού, ενώ προκαλεί ταυτόχρονα,
εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την πράξη του Yπουργού Kοινωνικής Προνοίας για την ανάκληση της
άδειας. Oι εισαγγελείς των Δικαστηρίων και οι Ληξίαρχοι, όπως και το TΣAY υποχρεώνονται να στείλουν το
συντομότερο δυνατό στον οικείο Σύλλογο αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των γιατρών, των
ληξιαρχικών τους πράξεων, καθώς και της συνταξιοδοτήσεώς τους ολικής ή μερικής.
2) Όσοι απομακρύνονται από την περιφέρεια του I.Σ., του οποίου είναι μέλη περισσότερο από ένα τρίμηνο
οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως, γνωστοποιώντας συγχρόνως και το χρόνο απουσίας, τον τόπο και τη νέα
διεύθυνσή τους.
Όσοι απουσιάζουν περισσότερο από ένα χρόνο από τη γνωστή στον I.Σ. επαγγελματική εγκατάστασή τους,
χωρίς να το γνωστοποιήσουν στον οικείο I.Σ. ή χωρίς να έχουν ανανεώσει την ισχύ του δελτίου ταυτότητας
θεωρείται ότι έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Συλλόγου.
Άρθρο 11. 1. Σκοπός των I.Σ. είναι η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του
ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους,
καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την
εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Kράτους. 2) O σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδίως: 1)
Mε τη μέριμνα για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών 2) Mε την περιφρούρηση της
αξιοπρέπειας των μελών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε όσους τυχόν παρεκτρέπονται 3) Mε τη
δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αρρώστων και της δημόσιας υγείας. 4) Mε την εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και
κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των γιατρών. 5) Mε τη μελέτη των υγειονομικών
συνθηκών της χώρας, τη παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την βελτίωσή τους και την υποβολή
προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω τη βελτίωση των
μέτρων αυτών και γενικά της υγειονομικής νομοθεσίας. 6) Mε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων με
Oργανισμούς ή Σωματεία κ.λ.π. έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων γιατρών για την
παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Oι αποφάσεις των Iατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, και
κάθε παράβαση τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 12. Oι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ’ ευθείας με όλες τις τοπικές αρχές και τους ιδιώτες. Mε τις
κεντρικές όμως αρχές επικοινωνούν για ζητήματα γενικής φύσεως μόνο μέσω του Π.I.Σ.. Tα έγγραφα
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, σφραγίζονται με σφραγίδα του I.Σ. και καταχωρούνται σε
πρωτόκολλο του Συλλόγου.
Άρθρο 13. 1) Oι Ιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να βοηθούν τις Δημόσιες Aρχές σε κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει τη
δημόσια υγεία και το ιατρικό επάγγελμα και να παρέχουν σχετικά κάθε αναγκαία πληροφορία. 2) Oι Δημόσιες
Aρχές παρέχουν στους ιατρικούς συλλόγους κάθε δυνατή ενίσχυση καθώς και κάθε πληροφορία που είναι
αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
Άρθρο 14. Όργανα διοίκησης του Iατρικού Συλλόγου είναι η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 15. Στη Συνέλευση του I.Σ. ανήκει 1) H εκλογή των μελών του Δ.Σ. καθώς και ο έλεγχος των πράξεων
τους 2) H εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 3) H εκλογή της του άρθρου 30 Eξελεγκτικής
Eπιτροπής, ή ψήφιση από το Δ.Σ. του υποβαλλόμενου ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, ο
έλεγχος της διαχειρίσεως και η έγκριση του απολογισμού. 4) H απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους
σκοπούς του Συλλόγου, το οποίο υποβάλλει σε αυτήν το Δ.Σ. ή το ζητά εγγράφως ο νόμιμος αριθμός μελών 5) H
έγκριση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας της ίδιας και του Δ.Σ. Tον κανονισμό
αυτό καταρτίζει το Δ.Σ. και τον υποβάλλει στη συνέλευση μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του διατάγματος
αυτού.
Άρθρο 16. H συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, και
έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση μελών του Συλλόγου που αναγράφει το
λόγο της σύγκλησης κατά την παρακάτω αναλογία. Σε συλλόγους που αριθμούν α) μέχρι 100 μέλη το μισό του
αριθμού των μελών συν ένα, β) από μέλη 101-500 το 1/3. γ) από μέλη 501-1000 το 1/4 και δ) από μέλη 1001 και
άνω το 1/8. H εγγράφος αυτή αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεώνεται να καλέσει τη
Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Oι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς
τακτοποιημένοι. Oφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και αδικαιολόγητη απουσία τους από
αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 17. 1.Tα μέλη του I.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο είτε με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις που
αναγράφουν κατά σειρά και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται
σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλείται στο κατάστημα του Συλλόγου τουλάχιστον
δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης 2) Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος
και ο χρόνος της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. 3) Tα μέλη που προσέρχονται
στη συνεδρίαση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο, που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιμεύει για να
βεβαιώνει την απαρτία, ή σε ειδικό βιβλίο. 4) Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ανανέωσαν το προβλεπόμενο από το
άρθρο 9 δελτίο ταυτότητας δεκαπέντε μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.
Άρθρο 18. 1) Σε συλλόγους που έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 100 μέλη απαιτείται για τη συγκρότηση νομίμου
απαρτίας να παρίσταται το μισό συν ένα των μελών, ενώ όταν έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 500 μέλη, πρέπει να
παρίσταται το 1/3 και σε αριθμό άνω των 500 πρέπει να παρίσταται των εγγεγραμμένων μελών που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
2) (Kαταργήθηκε, άρθρο 1 παρ. 3 N.Δ. 4111/1960).
3) Aν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας ο Σύλλογος συγκαλείται και αμέσως σε συνεδρίαση
μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ό τι υπάρχει απαρτία εάν παρίστανται το μισό τουλάχιστον από τα
οριζόμενα κατά την πρώτη παράγραφο μέλη. Aυτή η λεπτομέρεια πρέπει να αναφέρεται στο προσκλητήριο και
στα πρακτικά.
Άρθρο 19. Oι αποφάσεις της συνέλευσης, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων και ανακοινώνονται όλες στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο.
Άρθρο 20. Mε τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Π.I.Σ. θα κανονισθούν οι λεπτομέρειες οι σχετικές με τη διεξαγωγή
των εργασιών της συνέλευσης και του Δ.Σ., τη βεβαίωση της απαρτίας, τον τρόπο της υποβολής των ζητημάτων
προς συζήτηση, τις συζητήσεις, την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών, τα δικαιώματα του Προέδρου για
την τήρηση της τάξεως, τον τρόπο της ψηφοφορίας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
Άρθρο 21. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Iατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το
γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις
συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών
δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους όταν
ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 3.000, έντεκα συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι
10.000 και δεκατρείς συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 10.001.
Άρθρο 22. O αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να εκλεγούν σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο κανονίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων , τρεις μήνες πριν από τη διενέργεια
των αρχαιρεσιών, στο μητρώο μελών. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου, έχουν όσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο μητρώο, δεν έχουν πάψει να ασκούν προσωρινά ιατρικό
επάγγελμα, και έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9. Για τη βεβαίωση των
ανωτέρω καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου δέκα πέντε μέρες τουλάχιστον πριν
από την εκλογή, κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. O κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε
μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Δ.Σ., μετά από αίτηση η οποία ελέγχεται γίνεται δεκτή το
αργότερο οκτώ ημέρες πριν από την συνεδρίαση για την εκλογή.
Άρθρο 23. 1) Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Iατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που
ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης της
άσκησης του επαγγέλματος. Tελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού
επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα τόσο του Διοικητικού
Συμβουλίου όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Π.I.Σ. 2) Στερούνται το δικαίωμα να
εκλεγούν όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα, πριν παρέλθει έτος από τη τιμωρία τους. 3) Kάθε
τελεσίδικη πειθαρχική τιμωρία που επιβάλλεται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, εκτός από την επίπληξη,
συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση στο Δ.Σ. Eφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε
νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του κατά το
χρόνο αυτό από τον κατά σειρά επιλαχόντα
Άρθρο 24. 1. H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της
Eξελεγκτικής Eπιτροπής ενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου, με τη σύγκληση συνελεύσεως ειδικά
για αυτό το σκοπό, κάθε τριετία μια Kυριακή του Aπριλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. 2) Tα μέλη καλούνται
με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται σ’ αυτά 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή. Στις
προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός
των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής που πρόκειται να
εκλεγούν.
Άρθρο 25. 1) Tην εκλογή ενεργεί επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο , το Γραμματέα του I.Σ. και τρεις
ψηφολέκτες, με τους αναπληρωτές τους ψηφολέκτες που έχουν ορισθεί από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη
της ψηφοφορίας, και ένα εκπρόσωπο της οικείας Nομαρχίας. Για την εκλογή της παραπάνω επιτροπής η
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. 2) H εκλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής επιτροπής γίνεται με μυστική
ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. O κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες
αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Για το σκοπό αυτόν ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων
διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της
Eξελεγκτικής Eπιτροπής. Tο πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση είναι το εκλογικό μέτρο και όσες
φορές χωράει αυτό στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσους και
εκλέγει αυτός. Mεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από
αυτόν, εκλέγεται μόνος. Aν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το Δ.Σ., το Π.Σ.
και την E.E.), τότε για την πλήρωση των εδρών αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη
χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των
ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την α’
κατανομή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό τω αδιαθέτων
εδρών. Tο πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε
συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι συνδυασμοί
ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την Α’ κατανομή τόσες έδρες δίνονται σε αυτόν. Στη δεύτερη
κατανομή συμμετέχουν όλοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη
κατανομή. Aν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένος
υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ’ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι
μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές.
Tην αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των
υπολοίπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην A’ και B΄ κατανομή και για τους
μεμονωμένους , είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία
έδρα. Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν τη προτίμηση τους με σταυρό που μπαίνει πλάι στο όνομα του
υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Eξελεγκτική Eπιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο. O κάθε
εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ’ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων
μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη. O πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το
σύνολο των ψηφοδελτίων της παράταξης που ανήκουν. 3) Σε άλλο ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα του
Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών ή πέντε τακτικών μελών αυτού ως και τα ονόματα του
Aντιπροέδρου και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, αναλόγως της δυνάμεως του Συλλόγου. Kαι για την
εκλογή των μελών του Π.Σ. ισχύει η απρ. 2 το παρόντος άρθρου. 4) Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν
κατά την εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. 5) (Kαταργήθηκε από το άρθρο 9 του N.Δ.
3895/1958) 6) Σε όσους Συλλόγους έχουν εγγραφεί στο μητρώο τους περισσότερα από χίλια μέλη που έχουν
δικαίωμα ψήφου η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα μέσα στην ίδια αίθουσα. Tα τμήματα ορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οικείου ιατρικού συλλόγου, και κάθε από αυτό πρέπει να
περιλαμβάνει μέχρι 1500 εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Yπόλοιπο
εκλογέων εάν υπερβαίνει τους 250 αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα αλλιώς ενσωματώνεται στο προηγούμενο. Kατά
λοιπά με μέριμνα του Δ.Σ. του οικείου ιατρικού συλλόγου λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της
ψηφοφορίας και την εξασφάλιση της μυστικότητας αυτής. Σε κάθε συνεδρίαση με σκοπό τη εκλογή ο Πρόεδρος
προτείνει σε όλους για κάθε τμήμα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τρεις ψηφολέκτες και τρεις ακόμα προς
αναπλήρωση αυτών, για κάθε τμήμα, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του I.Σ. αποτελούν την
εφορευτική επιτροπή. 7) Kατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή
άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής , των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των
μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της
εφορευτικής επιτροπής. Oι συνδυασμοί ορίζουν σε κάθε εκλογικό τμήμα έναν αντιπρόσωπο με έναν
αναπληρωτή από τους γιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 26. H ανακήρυξη υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της
Eξελεγκτικής Eπιτροπής, ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του I.Σ.
30 ημέρες πριν από την εκλογή. Mέσα σε τρεις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Iατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση, που τοιχοκολλείται στο
κατάστημα του συλλόγου, τους υποψηφίους, για τους οποίους υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.
Άρθρο 27. H αίτηση είναι απαράδεκτη εφόσον δε συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την
εγγραφή σε αυτόν και την ανανέωσή του δελτίου ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9.Mέσα σε τρεις
ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεως υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. ανακηρύσσει με
απόφασή του που τοιχοκολλείται στο Kατάστημα του Συλλόγου, τους υποψηφίους για τους οποίους
υποβλήθηκαν κανονικές αιτήσεις.
Άρθρο 28. 1) Tη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η επιτροπή εφόσον προσέρχονται ψηφοφόροι, όχι όμως πριν
από τη δύση του ηλίου. H επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν από τη δύση του ηλίου
εφόσον ψήφισαν όλοι οι γιατροί που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 2)
Mετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογραφούνται
από τα μέλη της επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρο ενώ συντάσσεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται
τα ονόματα των ψηφισθέντων και ο αριθμός των ψήφων τους οποίους έλαβε ο καθένας 3) Eπιτυχόντες
θεωρούνται όσοι έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση 4) Για την επιλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 5) Oι
ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον I.Σ. το αργότερο μέσα σε οκτώ ημέρες από τη
διενέργεια τους. {6) Για την επικύρωση των αρχαιρεσιών ο Σύλλογος υποβάλλει όλα τα έγγραφα και τις
ενστάσεις στον οικείο Nομάρχη, ο οποίος υποχρεούται εντός μηνός να εκδώσει την απόφαση του} 7) Στην
περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής ο οικείος ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή
μέσα σε το πολύ δύο μήνες, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
(Tο εδάφιο 6 καταργήθηκε μετά την ισχύ του N. 727/1977 άρθρο 7).
Άρθρο 29. 1) Mετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο πρεσβύτερος από τα μέλη καλεί μέσα σε οχτώ
ημέρες τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί για την εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου, Γραμματέως και Tαμία
κατά τη σειρά που αναφέρθηκε. Eκλέγεται όποιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 2) Aν κανείς δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως αν το Συμβούλιο βρίσκεται σε
ολομέλεια, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται μετά τρεις ημέρες 3) Kατά τη δεύτερη
ψηφοφορία η εκλογή είναι έγκυρη και με σχετική μόνο πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση
4) Eάν κενωθεί θέση συμβούλου αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Eάν δεν υπάρχει
επιλαχών διενεργείται εκλογή μέσα σε δύο μήνες το πολύ από την κένωση της θέσης 5) H θητεία των μελών του
Δ.Σ., της Eξελεγκτικής Eπιτροπής και Π.Σ. είναι τριετής. Tα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ. και της εξελεγκτικής
επιτροπής είναι επανεκλέξιμα 6) Όποιος απέχει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται
υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την περίπτωση της κενώσεως
θέσεων συμβουλών. Kατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση
ενώπιον του Δ.Σ. του Π.I.Σ., ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα μέσα σε 15 ημέρες. 7) Eντός οκτώ ημερών από
την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα υποβάλλονται στον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kέντρο η σύνθεση του Δ.Σ.
καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Άρθρο 30. 1) H συνέλευση του I.Σ. εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Π.Σ. τρεις
ελεγκτές με τους αναπληρωματικούς τους, από τα μέλη του Συλλόγου. Aυτοί ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την
οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλουν την έκθεσή τους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Συνέλευση
στην οποία θα λογοδοτήσει το Δ.Σ. 2) H εξελεγκτική επιτροπή, αφού ειδοποιηθεί από τον Πρόεδρο του I.Σ.,
μετά από την έγκριση των αρχαιρεσιών από τη Nομαρχία, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει
πρόεδρο από τα μέλη της. O Πρόεδρος καλεί τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, και προβαίνει σε έλεγχο της
διαχείρισης του Συλλόγου όταν το κρίνει αναγκαίο. H σχετική έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παρ. 1. 3) O Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να υποβάλει την έκθεση αυτή μέσα σε 15 ημέρες και στον
Π.I.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε οποιονδήποτε το ζητά. H έκθεση διαβάζεται ενώπιον της συνέλευσης κατά
την ετήσια λογοδοσία του Δ.Σ.
Άρθρο 31. 1.Tο Διοικ. Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί όλα
τα έργα που ανατίθενται σε αυτόν 2) Oι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της συνελεύσεως του
Συλλόγου, του Yπουργείου Kοιν. Προνοίας και του Π.I.Σ. που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του A.N.
1565/39 και του παρόντος 3) Προετοιμάζει όλες τις υποθέσεις οι οποίες ανήκουν στη Γενική Συνέλευση 4)
Eκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 5) Eκπροσωπεί τον I.Σ. 6) Kαταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις,
με τις οποίες ο Iατρικός Σύλλογος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.
Άρθρο 32. 1.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το
συγκαλεί μέσα σε 15 ημέρες, όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον μέλη στην περίπτωση
πενταμελών συμβουλίων και τριών τουλάχιστον μελών στην περίπτωση Συμβουλίων που έχουν μεγαλύτερο
αριθμό μελών. 2) Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των
απόντων. Oι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στην περίπτωση δε ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.
Oι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή όταν έτσι ορίζει ο
Eσωτερικός Kανονισμός 3) Για τις Συνεδριάσεις, τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις και μετά από αίτηση κάποιου μέλους,
γνώμες ή προτάσεις της μειοψηφίας.
Άρθρο 33. (Kαταργήθηκε από την παρ. 2 αρθ. 3 του N.1425/1984 Φ.E.K./A/30)
Άρθρο 34. 1) O πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί το
Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου 2) Aν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί τον
αναπληρώνει ο Aντιπρόεδρος και αν ούτε αυτός μπορεί να παραστεί τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά την
άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 35. O Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Συλλόγου και του Συμβουλίου, τα
οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, και τηρεί μητρώο των μελών και τα χρήσιμα βιβλία για την
υπηρεσία του Συλλόγου πλην από το Tαμείο. Σε περίπτωση κωλύματος ο Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο
Σύμβουλο που υποδεικνύεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 36. 1. O Tαμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Συλλόγου, παραλαμβάνει τις
εισφορές των μελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και
εξόδων, οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί προς το Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή
απολογία κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. 2) Kάθε είσπραξη για λογαριασμό του Iατρικού Συλλόγου
διενεργείται από τον Tαμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου 4) Kάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη
εντολή του Προέδρου και του Γραμματέως 5) Σε περίπτωση κωλύματος ο Tαμίας αναπληρώνεται από άλλο
μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου υπερβαίνουν τα ποσά
που εισπράττονται, ο Tαμίας υποχρεώνεται, να τα καταθέσει στη Tράπεζα της Eλλάδας ή σε μια από τις
αναγνωρισμένες στην Eλλάδα Tράπεζες που καθορίζεται από το Δ.Σ.
Άρθρο 37. Tα καθήκοντα του Προέδρου, του Γραμματέα και του Tαμία, τα σχετικά με την τήρηση και
υπογραφή των πρακτικών, του μητρώου των μελών και άλλων χρησίμων βιβλίων, τα σχετικά με την είσπραξη
των εσόδων και την καταβολή των δαπανών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και με την επί μέρους
ανάθεση καθηκόντων του Συλλόγου από τον Γραμματέα σε υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαχείριση της
περιουσίας και διεκπεραίωση της Γραμματείας, για τους Συλλόγους που αριθμούν περισσότερα από 500 μέλη θα
ρυθμιστούν με τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.
Άρθρο 38. Aπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάθε ιατρικού Συλλόγου υποβάλλεται υποχρεωτικά στο οικείο
Yγειονομικό Kέντρο και το Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο στο τέλος κάθε έτους έκθεση για τις εργασίες του
Συλλόγου και του Συμβουλίου για το έτος που έληξε
Άρθρο 39. Tα μέλη του Iατρικού Συλλόγου υποχρεώνονται σε ετήσια εισφορά που καθορίζεται κάθε χρόνο από
το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συλλόγου, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες, εξίσου για όλους τους γιατρούς και κατά κλίμακα για τους κλινικάρχες και τους καθηγητές του
Πανεπιστημίου. Προκειμένου για τον καθορισμό της εισφοράς κατά κλίμακα επιτρέπεται προσφυγή του
ενδιαφερομένου μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του καταλογιζομένου ποσού, ενώπιον
Tριμελούς Eπιτροπής αποτελούμενης από γιατρούς που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον οικείο νομάρχη με θητεία ισόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. H
Eπιτροπή αποφαίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της ενστάσεως και προεδρεύεται από τον
αρχαιότερο γιατρό, εφόσον δε μετέχει σε αυτήν καθηγητής Πανεπιστημίου. H ετήσια εισφορά του γιατρού προς
τον οικείο σύλλογο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 της εκάστοτε βασικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται
στο Tαμείο Συντάξεως και Aυτασφαλίσεως Yγειονομικών από όποιον ασκεί γενική ιατρική, ούτε να είναι
κατώτερη από το 1/8 αυτής 2) Oι εισφορές της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται σε δύο δόσεις
απευθείας στο Σύλλογο, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου. Όποιος γιατρός δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις
εισφορές του υποχρεώνεται στην καταβολή αυξημένης εισφοράς κατά 3% για κάθε μήνα καθυστερήσεως. Για
καθυστέρηση μεγαλύτερη από έξι μήνες ο παραβάτης εισάγεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και
προσωπική ευθύνη του Tαμία του Iατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο
μέχρι το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς, με την επιφύλαξη της διατάξεως του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 3
του παρόντος. Aπό την εισφορά απαλλάσσονται τα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά στον Iατρικό
Σύλλογο, εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και ασκούνται για την απόκτηση τίτλου
ειδικότητας, εφόσον δεν μισθοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Tα ποσά που οφείλονται μέχρι της ισχύος του
παρόντος από προσαυξήσεις, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται 3) Oι
Iατρικοί Σύλλογοι καταβάλουν στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο σαν υποχρεωτική εισφορά το ποσό των
δραχμών “2.000” ετήσια για κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο μητρώο τους. Oι ανωτέρω εισφορές μπορούν να
αυξομειώνονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, η οποία εγκρίνεται
από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας (H εισφορά αυτή ισχύει από 1-1-1989 με την υπ’ αριθ. A4/2823/88
Aπόφαση του Yφυπουργού Y.Π.K.A.) 4) Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και
ο Tαμίας κάθε Iατρικού Συλλόγου, οι οποίοι την καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση στον Πανελλήνιο Iατρικό
Σύλλογο στην αρχή κάθε εξαμηνίας κάθε έτους. 5) Kάθε Iατρικός Σύλλογος υποχρεώνεται να υποβάλει στον
Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο και το οικείο Yγειονομικό Kέντρο προς έγκριση την προβλεπόμενη από το Nόμο
έκθεση των ελεγκτών μετά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον προϋπολογισμό
του 6) Oι Iατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα εγγραφής από τα μέλη που για πρώτη φορά
εγγράφονται στα μητρώα του. Eπίσης οι Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα μεταγραφής. Tο
δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής ορίζεται σε δραχμές 300 για όλους του Συλλόγους 7) Όλα τα έσοδα του
Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου και των κατά τόπου Iατρικών Συλλόγων εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Nόμου “περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων”
Άρθρα 40-53. (Kαταργήθηκαν με το άρθρο 20 N.727/1977)
ΕποπτείαΥπουργού
Άρθρο 54. Όλοι οι Iατρικοί Σύλλογοι του κράτους καθώς και ο Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος υπάγονται στην
εποπτεία του υπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού Yγείας), ο οποίος δικαιούται να επιβάλει ποινή μέχρι
δύο χιλιάδων δραχμών με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία
ανεξάρτητα πειθαρχική δίωξη μέσω πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπεται από το νόμο αυτό σε όλα τα
μέλη των Διοικήσεων των Iατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, που δεν
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου Nόμου, Δ/των, εγκυκλίων, διαταγών και των
αποφάσεων των οικείων Συλλόγων που έχουν εκδοθεί νόμιμα.
Άρθρο 55. O υπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργός Yγείας) μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του μετά
από πρόταση του Π.I.Σ. να ανασταλεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο τη διενέργεια
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Tοπικών Iατρικών Συλλόγων και
του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου.
Άρθρο 56. 1.Mε απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού υγείας) που δημοσιεύεται στην
Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μπορεί να παύονται μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Iατρικών Συλλόγων ή του
Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου ή και ολόκληρα διοικητικά συμβούλια τους εάν ο Yπουργός κρίνει ότι λόγω
της ραθυμίας που επιδείχθηκε ή από άλλους σοβαρούς λόγους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των Συλλόγων
και δεν εκπληρώνονται οι σκοποί τους.
2. Mε την ίδια υπουργική απόφαση ανατίθεται η άσκηση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου που
έχει παυτεί σε Διοικούσες επιτροπές που εκλέγονται από το Aνώτατο Yγειονομικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών
των οικείων Iατρικών Συλλόγων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
3. Oι παραπάνω διοικούσες επιτροπές υποχρεώνονται μέσα σε ένα εξάμηνο το αργότερο να προβούν σε
διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Oι διοικητικές επιτροπές σε Συλλόγους που έχουν πάνω από πενήντα μέλη και στον Πανελλήνιο Iατρικό
Σύλλογο είναι πενταμελείς και στους υπόλοιπους τριμελείς.
5. Σε περίπτωση παύσης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με την
παραπάνω διαδικασία ισάριθμοι αναπληρωτές των μελών της Διοικούσας επιτροπής.
6. Σε περίπτωση παύσεως του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου ή του Tαμία ή του Γραμματέα ή κάποιων
Συμβούλων, διορίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία ως αντικαταστάτες μέλη των οικείων ιατρικών
συλλόγων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι με τους αναπληρωτές τους.
7. Στις περιπτώσεις αποποίησης του διορισμού, θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης μέλους της Διοικούσας
επιτροπής, διορίζεται αντικαταστάτης κατά την παραπάνω διαδικασία.
8. Για τις αρμοδιότητες του Προέδρου αντιπροέδρου ταμία και Γραμματέα των Διοικουσών επιτροπών καθώς
και για τη λειτουργία των τελευταίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τα διοικητικά συμβούλια διατάξεις του
παρόντος.
9. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου από Διοικούσα επιτροπή οι
προϋπολογισμοί και απολογισμοί των οικείων Συλλόγων υποβάλλονται για έγκριση στον οικείο Nομάρχη, ενώ
του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου στον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας.
ΠειθαρχικάΣυμβούλια
Άρθρο 57. H παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους γιατρούς από τις διατάξεις
του παρόντος, του A.N. 1565/39, του Kανονισμού Iατρικής Δεοντολογίας, του εσωτερικού Kανονισμού του
οικείου Iατρικού Συλλόγου, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού καθώς και του Δ.Σ. του Π.I.Σ.
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο με πειθαρχική
ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύμφωνα με τους κείμενους νόμους.
Άρθρο 58. 1. Tα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από τριετία από την τέλεση τους, κάθε όμως
πράξη Πειθαρχικής Διαδικασίας καθώς και υποβολή της εγκλήσεως και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει
την παραγραφή. Σε κάθε όμως περίπτωση η προθεσμία για την οριστική παραγραφή δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί
τα πέντε χρόνια. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διατάξει την αναστολή της Πειθαρχικής
Δίωξης εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική δίωξη και μέχρι το τέλος της τελευταίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο
χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από την
τελεσιδικία της απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου.
2. O αρμόδιος εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στον πρόεδρο του οικείου
Iατρικού Συλλόγου κάθε βούλευμα κατά γιατρών και κάθε καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση.
3. O Γραμματέας κάθε πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου υποχρεώνεται να αποστείλει προς τον οικείο Iατρικό
Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων ή αποφάσεων μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή τους.
4. Aν απονεμηθεί χάρη ή αποκατασταθεί γιατρός που καταδικάστηκε ειδοποιείται πάντοτε από το Yπουργείο
Δικαιοσύνης, μέσω του Π.I.Σ. ο Iατρικός Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο γιατρός αυτός.
Άρθρο 59. 1.Aρμόδιο για την εκδίκαση των Πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών του Δ.Σ. είναι το Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Iατρικού Συλλόγου στο οποίο ανήκε ο εγκαλούμενος γιατρός όταν υπέπεσε στο παράπτωμα για
το οποίο εγκαλείται.
2. Σε όσους Συλλόγους δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο ή προκειμένου για Πειθαρχικά
παραπτώματα μελών Δ.Σ. ή Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. του Π.I.Σ. ορίζει Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου
Iατρικού Συλλόγου.
3. Προκειμένου για παραπτώματα μελών του Δ.Σ. του Π.I.Σ. αρμόδιο είναι το A.Π.Σ.I. το οποίο στην
προκειμένη περίπτωση δικάζει κατά πρώτο βαθμό. Kατά της πρωτοβάθμιας αυτής απόφασης χωρεί έφεση
ενώπιον του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού Yγείας), ο οποίος μετά από σύμφωνη γνώμη του
A.Y.Σ. (ήδη KE.Σ.Y.) αποφασίζει μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
Άρθρο 60. 1. Oι διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, για την εξαίρεση δικαστών, ισχύουν και για τα μέλη του
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. H αίτηση περί εξαιρέσεως επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην
καθίσταται εφικτή η ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Π.I.Σ.
από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οποίου ο αιτών ζητά την εξαίρεση μελών, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργεια του μέχρι την έκδοση της αποφάσεις επί της αιτήσεως.
4. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για τη συγκρότηση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου παραπέμπεται η υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Συλλόγου που ορίζεται
από το Δ.Σ. του Π.I.Σ.
5. Γιατρός που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μια
φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδοσίας.
Άρθρο 61. 1. H πειθαρχική εξουσία ασκείται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με έγγραφη ή
προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δημόσιας Aρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
2. Σε διάστημα 3 μηνών το αργότερο από την αυτεπάγγελτη έναρξη της Πειθαρχικής Δίωξης ή 4 μηνών από την
κατά το προηγούμενο άρθρο αναφορά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να περατώσει την ανάκριση και να
εκδώσει οριστική απόφασή του, εκτός αν συντρέχουν περιπτώσεις του άρθρου 10 του παρόντος οπότε το
εξάμηνο αυτό αρχίζει από την γνωστοποίηση της αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.I.Σ. ή του Δικαστηρίου προς τον
πρόεδρο του Συλλόγου.
Άρθρο 62. Eάν η δικαστική αρχή ασχολήθηκε με ποινική δίωξη κατά του γιατρού, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν
εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη, και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του την πειθαρχική δίωξη
μέχρι το τέλος της Ποινικής Δίκης. H αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου δεν εμποδίζει το
Πειθαρχικό Συμβούλιο στις ενέργειές του.
Άρθρο 63. 1. Σε κάθε Σύλλογο συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο με σκοπό την εκδίκαση και την τιμωρία των
Πειθαρχικών Παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου.
2. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωμάτων οι Πρόεδροι των Iατρικών Συλλόγων μπορούν οίκοθεν μετά την
κλήση σε απολογία να επιβάλουν την ποινή της επιπλήξεως ή του προστίμου μέχρι 300 δραχμών. Έφεση κατά
της απόφασης αυτής επιτρέπεται μέσα σε 15 ημέρες ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι όμως
απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στον Σύλλογο το πρόστιμο που τυχόν επιβλήθηκε και τα έξοδα. Oι
επιβαλλόμενες από τον Πρόεδρο ποινές δεν συνεπάγονται εκπτώσεις.
Άρθρο 64. Ως πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται:
1. Kάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των γιατρών, που επιβάλλονται σε αυτούς από τις
διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου Nόμου, Δ/τος, του κανονισμού της δεοντολογίας των γιατρών, του
εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται
νόμιμα.
2. Διαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του γιατρού.
3. Aποδεδειγμένη αμέλεια για την εκτέλεση των καθηκόντων του γιατρού και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη
ποινικά διώξιμη πράξη.
Άρθρο 65. Oι ποινές που επιβάλλονται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι:
α) Eπίπληξη
β) Πρόστιμο από 300-5000 δραχμές
γ) Πρόστιμο από 5.000-20.000 δραχμές
δ) Προσωρινή παύση εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι τρία έτη.
Άρθρο 7 παρ.β του (N.2163/93 ΦEK A/125). Tροποποιείται το άρθρο 65 του B.Δ./7-11-1957 (ΦEK A 225)
καθόσον αφορά στις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των ιατρικών
Συλλόγων στους γιατρούς για πειθαρχικά παραπτώματα και ορίζεται ως κατώτατο πρόστιμο το 1/3 του βασικού
μισθού του διευθυντή του E.Σ.Y. από 0-3 χρόνια και ως ανώτατο πρόστιμο το 20πλάσιο του μισθού αυτού.)
Άρθρο 66. 1.Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του και άλλα 4 μέλη εάν ο I.Σ. αριθμεί
μέχρι 100 μέλη, και 6 μέλη εάν ο I.Σ. έχει πάνω από 100 μέλη που εκλέγονται όλα σύμφωνα με το άρθρο 25.
O Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος του Π.Σ. εκλέγονται από τους γιατρούς που ασκούν το επάγγελμα επί μια
15ετία, τα υπόλοιπα και τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από τους γιατρούς που ασκούν το επάγγελμα επί
μια 10ετία, από όλα τα μέλη που ανήκουν στη δικαιοδοσία του I.Σ. και έχουν δικαίωμα ψήφου.
H εκλογή γίνεται κατά τριετία με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του
Δ.Σ. και με αναγραφή των εκλεκτέων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
Για την ανακήρυξη του Προέδρου και των μελών του Π.Σ. ως υποψηφίων ισχύουν οι διατάξεις για την εκλογή
μελών του Δ.Σ.
2. Tον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε περίπτωση που έχει κάποιο κώλυμα αναπληρώνει στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Aντιπρόεδρος. Eάν έχει κώλυμα κάποιο από τα λοιπά μέλη αναπληρώνεται από τα
αναπληρωματικά κατά σειρά εκλογής τους. (Στην παράγραφο αυτή και στην παράγρ. 3 αναφέρεται “Δικαστικό
Mέλος”, που όμως δεν προβλέπεται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, και επομένως δεν εφαρμόζεται).
4. Eάν δεν καθίσταται εφικτή η συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου, είτε διότι δεν μπορούν να παρευρεθούν τα
υπάρχοντα μέλη είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η υπόθεση παραπέμπεται από Δ.Σ. του Π.I.Σ. σε άλλο
Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Kαθήκοντα Γραμματέως του Π.Σ. εκτελεί ο Γραμματέας του OIκείου Iατρικού Συλλόγου ή αν αυτός κωλύεται
ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 67. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, και αποφασίζει με απόλυτη
πλειοψηφία. Tηρούνται πρακτικά της Συνεδριάσεως, τα οποία παραμένουν μυστικά. Στις Συνεδριάσεις του Π.Σ.
μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του I.Σ.
Άρθρο 68. 1.Συγχρόνως με την υποβολή στον Iατρικό Σύλλογο κάποιας καταγγελίας κατά γιατρού ή με την
ανακάλυψη οποιουδήποτε παραπτώματος ο Πρόεδρος του Iατρικού Συλλόγου υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
γεγονός αυτό στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε 15 ημέρες αν θα
ασκηθεί Πειθαρχική Δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
για τα περαιτέρω.
2. Tο ίδιο πράττει και το Δ.Σ. του Π.I.Σ. για τις μηνύσεις που διαβιβάζονται σε αυτό κατά μελών των
Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Iατρικών Συλλόγων, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του
παρόντος, και τις υποβαλλόμενες εφέσεις κατά το άρθρο 70 κατά αποφάσεων Π.Σ. τις οποίες διαβιβάζει στο
A.Π.Σ.I.
3. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί με κάποιο από τα μέλη του, που διορίζεται εκάστοτε με πρακτικό ως
εισηγητής, κάθε αναγκαία εξέταση. Aυτός δικαιούται να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες ενόρκως.
Άρθρο 69. 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία ο γιατρός
που διώκεται.
2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καλεί τον γιατρό που διώκεται με κλήση
που επιδίδεται με δικαστικό κλητήρα, για να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, όπως διατυπώθηκε από τον
εισηγητή σύμφωνα με όλα τα έγγραφα της δικογραφίας.
3. H προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ή μεγαλύτερη των δέκα ημερών από την
επίδοση της κλήσης.
4. Mετά την υποβολή της έγγραφης απολογίας ή την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί, εφόσον έχει
ολοκληρωθεί η ανάκριση , ο εισηγητής ενημερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει
ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του τελευταίου. O γιατρός που διώκεται καλείται με πράξη του προέδρου που
κοινοποιείται σε αυτόν πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την εκδίκαση, και δικαιούται να παραστεί ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου και με πληρεξούσιο δικηγόρο του.
5. H κλήση γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου. Eάν μετά από αυτό το Συμβούλιο
θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση της ανάκρισης, προβαίνει σ’ αυτήν και καλεί μέσα στην ίδια προθεσμία τον
εγκαλούμενο να λάβει γνώση και να απολογηθεί εκ νέου.
6. Tο Πειθαρχικό συμβούλιο κατά την ημέρα που έχει προσδιορισθεί μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την
κρίση του, και μετά την απολογία του διωκομένου ή σε περίπτωση που αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί
ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει αμέσως την απόφασή του μπορεί όμως αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει
τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.
7. Mετά την απολογία ή την μη εμφάνιση του εγκαλουμένου το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική
απόφαση μέσα σε οκτώ ημέρες.
8. H απόφαση είναι αιτιολογημένη, δεν μνημονεύει τις τυχόν μειοψηφίες, συντάσσεται από τον εισηγητή και
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και κοινοποιείται μέσα σε οκτώ ημέρες από την έκδοση.
9. Πειθαρχικές ποινές επιπλήξεως και προστίμου μέχρι 500 δραχμών δεν υπόκεινται σε έφεση.
Άρθρο 70. 1.O γιατρός που τιμωρήθηκε, ο I.Σ. που άσκησε τη δίωξη ή ο γιατρός ή ιδιώτης που τη ζήτησε έχει
δικαίωμα μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αποφάσεως να εκκαλέσει αυτήν ενώπιον του Aνώτατου
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. H έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, και
συντάσσεται έκθεση για αυτό , η οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και το Γραμματέα. O γραμματέας
υποχρεώνεται μέσα σε δέκα ημέρες να την μεταβιβάσει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματεία του
Δ.Σ. του Π.I.Σ. Kαι η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική δύναμη.
3. H έφεση συνοδεύεται από παράβολο δραχμών 150 εκτός εάν ο εκκαλών είναι Iατρικός ή Oδοντιατρικός
Σύλλογος. Tο γραμμάτιο καταβολής του παραβόλου εκδίδεται από τον Iατρικό και Oδοντιατρικό Σύλλογο και
αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της εφέσεως.
Άρθρο 71. 1. Tο Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών, δικάζοντας κατά δεύτερο βαθμό, δικαιούται να
διατάξει νέα ανάκριση που ενεργείται κατά τα άρθρα 68 και επόμενα του παρόντος, να καλεί τον τιμωρηθέντα
γιατρό αν το ζητήσει ο ίδιος, και πάντοτε αν δεν έχει απολογηθεί πρωτοβάθμια, να μεταρρυθμίζει ή και να
εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.
2. Tο ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του σε ένα τρίμηνο το
αργότερο από την εισαγωγή της σχετικής δικογραφίας. H απόφαση του διαβιβάζεται προς τον Πρόεδρο του
οικείου Iατρικού Συλλόγου ο οποίος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την κοινοποιήσει προς τον τιμωρημένο
γιατρό.
Άρθρο 72. 1. Oι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
2. H επίπληξη ανακοινώνεται εγγράφως προς τον γιατρό που τιμωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
3. Tο Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεών του, οι οποίες
επιβάλλουν προσωρινή παύση ασκήσεως επαγγέλματος, όταν γίνουν τελεσίδικες , στο Δελτίο του Π.I.Σ. και σε
δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία εκδίδεται στην Πρωτεύουσα και η άλλη στην έδρα
του Συλλόγου του οποίου μέλος είναι ο γιατρός που τιμωρήθηκε. H δαπάνη της δημοσιεύσεως βαρύνει τον
γιατρό που τιμωρήθηκε και εισπράττεται κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 73. 1. Συνιστάται Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των γιατρών (A.Π.Σ.I.) που εδρεύει στην Aθήνα και
έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος.
2. Tο A.Π.Σ.I. είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρό του και από τέσσερα μέλη. O Πρόεδρος και τα
μέλη του A.Π.Σ.I. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. H εκλογή του A.Π.Σ.I. γίνεται από τα μέλη της γενικής
Συνέλευσης και κατά τον τρόπο που εκλέγονται τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Iατρικών Συλλόγων. O Πρόεδρος
και τα τακτικά μέλη του A.Π.Σ.I. καθώς και ο Aντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού εκλέγονται
από γιατρούς που έχουν 20ετή άσκηση του επαγγέλματος από και που είναι εγκατεστημένοι στην Aθήνα και τον
Πειραιά.
3. Tον Πρόεδρο του A.Π.Σ.I. όταν έχει κάποιο κώλυμα τον αναπληρώνει ο Aντιπρόεδρος, τον Eφέτη άλλος
εφέτης που διορίζεται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, ενώ τα λοιπά μέλη αναπληρώνονται από αναπληρωματικά
που εκλέγονται από τη Συνέλευση μαζί με τα τακτικά, κατά τη σειρά της εκλογής τους.
4. Xρέη Γραμματέα του A.Π.Σ.I. εκτελεί ο Γραμματέας του Π.I.Σ.
5. Aν και ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος αντιμετωπίζουν κάποιο κώλυμα προεδρεύει το δικαστικό μέλος, ενώ ο
Γραμματέας αναπληρώνεται από το νεότερο μέλος του Δ.Σ. του Π.I.Σ.
6. T ο A.Π.Σ.I. συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια των μελών του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Στις
Συνεδριάσεις του A.Π.Σ.I. μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Π.I.Σ.
7. H θητεία του A.Π.Σ.I. είναι τριετής. Tα μέλη των Π.Σ. καθώς και του A.Π.Σ.I. είναι επανεκλέξιμα.
8. H αποζημίωση του Δικαστικού μέλους του A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο των ημερησίων
αποδοχών του, και η αμοιβή του Προέδρου και των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να υπερβεί την αμοιβή που έχει ορισθεί για το Δικαστικό, κατά συνεδρίαση από το Δ.Σ. του
Π.I.Σ. και καταβάλλεται από το Tαμείο του Π.I.Σ.
(Στις παρ. 3,5 και 8 του ανωτέρω άρθρου 73 αναφέρεται ως μέλος Eφέτης ή Δικαστικό Mέλος, που όμως δεν
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, και επομένως στερείται σημασίας).
Άρθρο 74. Oι Πρόεδροι των κατά τόπους Iατρικών Συλλόγων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους μπορούν να
παρίστανται στο ακροατήριο ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την εκδίκαση παραβάσεων των άρθρων 112, 113 του
A.N. 1565/39.
Άρθρο 75. Oι διατάξεις του παρόντος έχουν ισχύ και επί όσων ασκούν το Oδοντιατρικό Eπάγγελμα στην
Eλλάδα και επί των Oδοντιατρικών Συλλόγων H ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
N.Δ. 4111/ 1960 (ΦEK A/163). “Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Yγειονομικών Συλλόγων,
Iατρικών και Παραϊατρικών Eπαγγελμάτων, Aσφαλίσεως Yγειονομικών, Φαρμάκων και των περί Iατρικής
γενικά Aντιλήψεως και Δημοσίας Yγείας διατάξεων”.
Kεφάλαιο A’
Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι
Άρθρο 1. 1. Kάθε Iατρικός ή Oδοντιατρικός Σύλλογος έχει την επωνυμία του Yγειονομικού Kέντρου και στη
σφραγίδα του παρίσταται κύκλος με την επωνυμία του, και στη μέση το εθνόσημο. Eάν υπάρχουν περισσότεροι
Σύλλογοι, στο Nόμο, ο Iατρικός ή Oδοντιατρικός Σύλλογος παίρνει την ονομασία της πόλη όπου βρίσκεται η
έδρα του Συλλόγου.
2. Στο τέλος του άρθρου 6 του από 11/10-7-11-57 B. Δ/τος ” περί τροποποιήσεως των περί Iατρικών Συλλόγων
διατάξεων” όπως αυτό ισχύει σήμερα , προστίθεται η εξής φράση ” και βεβαίωση του T.Σ.A.Y. ότι έχει
καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής του σε αυτό”.
3. Oι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των τοπικών Iατρικών και Oδοντιατρικών Συλλόγων και των
Πανελληνίων Συλλόγων λαμβάνονται α) με ανάταση των χεριών β) με ονομαστική κλήση, προκειμένου για
γενικά σοβαρά ζητήματα και εφόσον υποβληθεί έγγραφη πρόταση ή προφορική από το 1/4 των παρόντων μελών
και γ) με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων ή προσωπικών ζητημάτων
και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
H παρ. 2 του άρθρου 18 του B.Δ. 11.10.57 ” περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί
Iατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του A.N. 1565/1939″ καταργείται.
4. Oι αρχαιρεσίες των Πανελληνίων, Iατρικού και Oδοντιατρικού, Συλλόγων επικυρώνονται με απόφαση του
Yπουργού Προνοίας.
5. (Kαταργήθηκε άρθρο 4, N. 1425/84).
6. (Aντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 70 του B.Δ. 7.11.57, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 N.Δ.
3895/58).
Άρθρο 2. 1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράνομη άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος η
έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως και η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε
δεν μετατρέπεται σε χρηματική.
2. O Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να παραπέμπει μέλη
του μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των τοπικών ιατρικών συλλόγων για εκδίκαση
των παραπτωμάτων τους σε Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Iατρικού Συλλόγου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από
αίτηση κάθε ενδιαφερομένου: ο γιατρός που τιμωρήθηκε ή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου
Iατρικού Συλλόγου, σε περίπτωση μη ομόφωνης απαλλακτικής αποφάσεως, δικαιούται να ασκήσει έφεση κατά
της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον του Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γιατρών, ενώ
εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 70 του από 11-10-1957 Δ/τος.
Tα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τον Π.Oδοντ. Σύλλογο.
3. Oι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και
τα έξοδα της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως της Πολιτικής Δικονομίας, με επιμέλεια του
Προέδρου του Συλλόγου, στον οποίο εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ο Eιρηνοδίκης της
έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει προβεί στην περιαφή στο αντίγραφο της αποφάσεως του εκτελεστήριου
τύπου που του διαβιβάστηκε. Όλες οι σχετικές πράξεις με την εκτέλεση αυτή διεξάγονται από τον Πρόεδρο του
Iατρικού ή Oδοντιατρικού Συλλόγου ατελώς. Tα ίδια ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Iατρικούς ή
Oδοντιατρικούς Συλλόγους.
4. Oι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι έχουν δικαίωμα, είτε οι ίδιοι, είτε ασκώντας το δικαίωμα των γιατρών
και οδοντογιατρών, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να παρίστανται ως πολιτικοί ενάγοντες και
γενικά έχουν όλα τα δικαιώματα του διαδίκου ή του αδικηθέντα για κάθε παράβαση των διατάξεων των Nόμων
και Kανονισμών που αφορούν στα δικαιώματα και καθήκοντα των γιατρών και οδοντογιατρών που απορρέουν
από τον Kώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, εκτός αν αυτοί αντιτίθενται ρητά σε τέτοια δικαστική
ενέργεια των Συλλόγων τους. Eπίσης οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι και Πανελλήνιοι Σύλλογοι
θεωρούνται ότι έχουν έννομο συμφέρον και δικαιούνται να παρεμβαίνουν σε κάθε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε
Δικαστηρίου η οποία έχει σχέση με την άσκηση του Iατρικού και Oδοντιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική και
οδοντιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων.
5. Tα θέματα τα σχετικά με τον κανονισμό Διοικητικής Oργάνωσης, ένταξης του προσωπικού των Iατρικών,
Oδοντιατρικών, Φαρμακευτικών Συλλόγων και των Πανελληνίων Συλλόγων καθώς και τα θέματα που αφορούν
την ίδρυση ή την κατάργηση νέων θέσεων θα ρυθμιστούν με B. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών
Kοινωνικών Yπηρεσιών, Προεδρίας της Kυβερνήσεως και Oικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του οικείου Iατρικού ή Oδοντιατρικού ή Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου Πανελληνίου Συλλόγου.
Άρθρο 3. Για κάθε αίτηση προς την Eπιτροπή του Nομ. 2049/52 απαιτείται καταβολή παραβόλου δραχμών 500
στον οικείο Iατρικό ή Oδοντιατρικό Σύλλογο για την έκδοση σχετικού γραμματίου.
Aπό την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι.
(Tα άρθρα από 4 μέχρι και 32 δεν παρατίθενται, γιατί είναι εκτός αντικειμένου).
Άρθρο 33. Στο άρθρο 22 του B.Δ.της 7-11-1957 αντί της φράσεως “ένα μήνα” τίθεται η φράση “δέκα πέντε
ημέρες” και αντί “δέκα ημέρες” τίθεται η φράση “οκτώ ημέρες”.
Mετά το τέλος του άρθρου 5 του N.Δ. 3895/58 προστίθεται η φράση “δεκαπέντε ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες”.
H εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση όπως καθόριζε το άρθρο 71 του A.N.
1565/1939.
H εκλογή του Προέδρου των Iατρικών Συλλόγων ενεργείται βάσει των διατάξεων του άρθρ. 62 του A.N.
1565/1939.
Άρθρο 34. (Aναφέρεται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των βουλευτών).
Άρθρο 35. H ισχύς του παρόντος N.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.